V tomto článku Vám ponúkame prepis článku o bezpečnoti strojných zariadení, ktorý nám poskytok projektový manažer, Ing. Jakub Steklý.

Jednou z ďalších ponúkaných služieb je vydanie označenia CE pre nové stroje. Kedy sa na Vás firmy obracajú a kedy je nutné mať certifikovaný stroj?

Jedná sa väčšinou o úplne nové stroje alebo stroje, ktoré neboli vyrobené na území Európskej únie, a u ktorých bezpečnosť či funkčnosť nepostačuje alebo nehrá primárnu úlohu. Podľa aktuálne platných noriem by mal byť každý NOVÝ stroj certifikovaný. Spoločnosti však bezpečnosť či funkčnosť často prehliadajú, keďže to sú podľa nich zbytočné náklady.

Apelom pro zmenu je tak vo väčšine prípadov tlak zo strany technikov, ktorí si veľakrát uvedomujú vysoké nebezpečenstvo práce na stroji. Veľmi často je to tiež aj vstup zahraničného investora do majetkovej štruktúry podniku.
A v najhoršom prípade je oným apelom úraz na pracovisku, na ktorého základe začne konať inšpekcia práce a ďalšie orgány, čo veľakrát vyvrcholí až v trestné konanie. Následky potom môžu byť pre firmu veľké, čo si často neuvedomujú.

Aký je postup pri certifikácii stroja?

Na základe posúdenia rizík stanovíme všetky riziká a navrhneme ich odstránenie, prípadne doplnenie bezpečnosti stroja. Po odstránení nedostatkov podľa príslušných noriem je možné na základe platnej legislatívy vystaviť označenie CE a vydať ES prehlásenie o zhode, a tým teda stroj bude spĺňať akékoľvek legislatívne požiadavky.

Stretávate sa i s falšovaním CE označení?

Stretávame, a to viac ako je zdravé. Najznámejšie je asi umiestnenie písmen C a E bližšie k sebe. Ale v dnešnej dobe sme už narazili aj na niekoľko ďalších modifikácií, ktoré nie sú prípustné. Väčšinu falzifikátov odhalíme na základe fatálnych nezhôd stroja s legislativou.

Popíšte nám konkrétnejšie bežný prípad certifikácie stroja.

Práve pred týždňom sme dokončili doplnenie zabezpečenia a následnú certifikáciu stroja ako celku. Zákazník si želal dodať novú časť stroja a tú certifikovať. Na základe posúdenia rizík sme zistili, že je nutné doplniť bezpečnostní kryty a ďalšie prvky.

Jednalo sa o funkčnú linku s niekoľkými bezpečnostnými problémami. Najväčším problémom bol hydraulický olej, ktorý unikal zo strojov na podlahu okolo výrobnej linky.

Naša práca spočívala v doplnení bezpečnostných prvkov, a to hlavne optických závor a bezpečnostných zámkov. Ďalej tiež niekoľkých mechanických krytov.

Základným a najdôležitejším pravidlom je, že nebezpečné časti pracovného priestoru stroja musia byť trvale monitorované a pohyblivé časti stroja musia byť od týchto oblastí spoľahlivo oddelené, napr. krytmi. V tomto prípade toto nebolo splnené.

Ku kontrole týchto priestorov môžu byť využité bezpečnostné optické závory, bezpečnostné zámky s RFID technológiou alebo systém chytených kľúčov (Trapped Key)

Po našom zásahu bola linka stále plne funkčná, ale bezpečnejšia. Zákazník získal na linku ES prehlásenie o zhode, označenie CE. Záruku na dodané komponenty 1 rok a na prácu 2 roky. Náklady boli minimálne oproti kúpe nového stroja. Celá rekonštrukcia trvala 2 dni. Príprava cca 2-3 týždne.

 

Pre technické otázky, či vytvorenie ponuky nás kontaktujte.

 KONTAKT na Projektové oddelenie

 


 

Autor: Ing. Jakub Steklý
Projektový manažer