Ochrana súkromia

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ((EU) 2016/679 (ďalej len „súhlas“)
Tento dokument poskytuje existujúcim odberateľom/dodávateľom informácie o spôsobe spracovania ich osobných dát a o právach s nimi súvisiacimi.

Správca osobných údajov:

Společnost EK-INDUSTRY, s.r.o., Vápenka 16, 636 00 Brno, IČ: 29257379, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68755. A jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Rozsah spracovania:

Odberateľ/dodávateľ súhlasí so spracovaním jeho následujúcich osobných údajov zo strany EK-INDUSTRY, s.r.o. a ďalších zmluvných spracovateľov:

a) Identifikačné a adresné údaje okrem firemných údajov meno, priezvisko, tituly, funkcia, v zamestnaní, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, sídlo podnikania, IČ.
b) Elektronické kontaktné údaje: IP adresa, cookies, autentizačné certifikáty, identifikátory v sociálnych sietiach a komunikačných platformách (napr. SKYPE), atď.
c) Ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu,
d) Osobné údaje, ktoré vznikajú ako výsledok mzdových analýz, záznamy v EKINDUSTRY, s.r.o.
e) Ďalšie osobné údaje odberateľov/dodávateľov v Zmluve/Dodatku či iných dokumentov a pri jednaní, a to vrátane neskorších aktualizácií
f) Biometrické údaje súvisiace s biometrickým elektronickým podpisom zákazníka za účelom zvýšenia práv odberateľa/dodávateľa EK-INDUSTRY,s.r.o.
g) Osobné údaje spojené s videonahrávkou podoby odberateľa/dodávateľa a jeho osobných prejavov pri jednaní za účelom zvýšenia ochrany práv odberateľa/dodávateľa
    i EK-
INDUSTRY,s.r.o. a/alebo predchádzaniu škodám.

Cookies:

Jedná sa o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj pre ukládanie informácí o tom, ako sú naše stránky využívané.

Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferencám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prechádzanie webu bolo omnoho zložitejšie.

Účel a doba spracovania: 

Odberateľ/dodávateľ súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za nižšie uvedenými účelmi, v nižšie špecifikovanom rozsahu a po nižšie uvedenú dobu:

a) Dáta sú primárne používané k naplneniu zmluvného vzťahu, a to najmä vystavenie ponuky, prijatie objednávky, vystavenie daňových dokladov, výdajok. Po uplynutí zákonnej          lehoty pre držanie dát sú doklady skartované. Nedaňové doklady (prijaté objednávky, reklamácie atď.) sú skartované po uplynutí troch rokov.
b) Údaje firemné, taktiež osobné údaje sú vedené v databáze firmy EKINDUSTRY, s.r.o. slúžia výlučne pre interné účely následnej fakturácie tovaru/služieb. Po ukončení                    spolupráce sú údaje vymazané po uplynutí 10 rokov (zákonná povinnosť)
c) Údaje zaslané emailom, pri emailovej komunikácii, zostávajú zachované na emailovom serveri.
d) Zasielanie informačných správ týkajúcich sa prevádzky,
e) Občasné poskytnutie obchodnej ponuky týkajúce sa zvýhodnených cenových ponúk na tovar/služby.

Informácie o spracovaní osobných údajov a právach odberateľa/dodávateľa:

Osobné údaje sú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom firmy EK-INDUSTRY, s.r.o. pokiaľ je nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, aďalej spracovateľom, s ktorými má EK-INDUSTRY uzatvorenú zmluvu (účtovná firma).
Zamestnanci firmy sú preškolení na prácu a ochranu osobných údajov, podľa pravidiel GDPR.
EK-INDUSTRY,s.r.o., prijala a udržuje primerané technické, organizačné a iné súvisiace opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, všetky písomnosti v listinnej alebo elektronickej podobe sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku osobných údajov fyzických osôb.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, či vymazanie („právo byť zabudnutý“), obmedzenie spracovania, prenesiteľnosť, právo vzniesť námietku proti spracovaniu a právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.
Zákazník vystavením objednávky prehlasuje, že súhlasí so spracovávaním osobných údajov.

 

  INFORMAČNÉ MEMORANDUM / SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÍCH ÚDAJOV

  VYROZUMENIE K GDPR

 Pre informácie k ochrane osobných údajov kontaktujte:

  PERSONÁLNE A EKONOMICKÉ ODDELENIE