Všeobecné obchodné podmienky

Keratsínske námestie 1, 08001 Prešov, IČO 51795906, IČ DPH: SK2120794687 (ďalej len “Spoločnosť”). Spoločnosť je zapísaná v OR Slovenskej republiky Okresného súdu Prešov pod číslom 36593/P-Zbl.

1. Spoločnosť je dodávateľom komponentov pre priemyslovú automatizáciu (ďalej len „Tovar“)
2. Spoločnosť dodáva Tovar odberateľom na základe objednávok odberateľov za podmienok stanovených zmluvou o dodávke Tovaru a týmito Všeobecnými obchodnými          podmienkami.
3. Objednávkou odberateľa sa rozumie objednávka dodania Tovaru odoslaná elektronicky (emailom), poštou. Na základe objednávky Tovaru Spoločnosť spracuje potvrdenie objednávky, v ktoré budú uvedené:
          a. Špecifikácia Spoločnosti (dodávateľa) a odberateľa
          b. Číslo objednávky
          c. Špecifikácia objednaného tovaru kódom, jeho množstvo a cena, viac bod.
4 VOP)
          d. Lehota dodania tovaru
          e. Spôsob dodania tovaru
          f. Spôsob úhrady a splatnosti kúpnej ceny (ďalej len „Potvrdenie objednávky“)|
4. Tovar sa objednáva na základe objednacieho kódu, kód je bližšie specifikovaný v jednotlivých katalógoch. Technické informácie je nutné čerpať výhradne z katalógov, poskytnutých výrobcom.
5. Potvrdenie objednávky bude vystavené zo strany Spoločnosti ako dodávateľa a zaslané odberateľovi poštou alebo elektronicky. Odberateľ Potvrdenie objednávky podpíše a podpísané pošle naspäť Spoločnosti poštou alebo elektronicky (sken Potvrdenia objednávky emailom). Doručením Potvrdenia objednávky podpísaného odberateľom Spoločnosti dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dodávke tovaru.
6. Kúpna cena Tovaru bude stanovená podľa aktuálneho cenníka Spoločnosti, platného ku dňu vystavenia Potvrdenia objednávky. Odberatelia sú Spoločnosťou priebežne informovaní o výške kúpnej ceny Tovaru a jej zmenách.
7. Tovar bude odberateľovi dodaný v lehote a spôsobom stanoveným v Potvrdení objednávky. K dodávke Tovaru bude priložený dodací list a faktúradaňový doklad. Spoločnosť je oprávnená predĺžiť lehotu dodania tovaru v prípade meškania dodávateľov Spoločnosti s dodávkou objednaného Tovaru, vždy je však povinná odberateľa o tejto skutočnosti vopred informovať. V takomto prípade je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru. 
8. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť prijatie objednávky odberateľa. Spoločnosť nie je povinná odmietnutie prijatia objednávky odberateľa odôvodňovať.
9. Spoločnosť poskytuje odberateľom záruku za kvalitu dodaného Tovaru v dĺžke 12 mesiacov odo dňa dodania Tovaru. Pozor, nejedná sa o spotrebný tovar, na ktorý je zo zákona poskytovaná záruka 24 mesiacov.
10. Kúpnu cenu dodaného Tovaru je odberateľ povinný uhradiť na základe faktúry-daňového dokladu vydaného Spoločnosťou a priloženého k dodávke Tovaru. Splatnosť kúpnej ceny Tovaru je stanovená na 14 dní, ak nie je v Potvrdení objednávky stanovené inak.
11. Pri omeškaní odberateľa so zaplatením kúpnej ceny Tovaru alebo jej časti sú Spoločnosťou účtované úroky z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny Tovaru alebo jej neuhradené časti za každý deň omeškania.
12. Práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a odberateľom, vzniknuté z uzatvorenej zmluvy o dodávke Tovaru, sa riadi slovenským právnym poriadkom. Záväzkový vzťah založený zmluvou medzi Spoločnosťou a odberateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb.

Odberateľ bol s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Spoločnosti riadne oboznámený, súhlasí s nimi a tento súhlas svojou Objednávkou Tovaru a jej potvrdením akceptuje.