Reklamácie

  • v prípade reklamácie zakúpeného tovaru, vyplňte vratný - reklamačný list

  • dokument odošlite na e-mailovú adresu: distribucia@ek-industry.sk

  • informácie o stave reklamácie môžete získať tiež na INFOLINKE +421 948 866 869

  • reklamácie se riadia reklamačným poriadkom a VOP

Dokumenty ku stiahnutiu

 VRATNÝ REKLAMAČNÍ LIST

 REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ na LED světla (přikládejte vyplněný pouze k LED světlům)

 

Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je vydávaný k zaisteniu jednotného postupu a k úprave podmienok pri vybavovaní reklamácií závad tovaru predávaného spoločnosťou EK-INDUSTRY,s.r.o., medzi predávajúcim a jednotlivými kupujúcimi, ktorí uplatnili reklamačné nároky.

Reklamácia vadného tovaru

Predávajúci prijme k reklamácii iba tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru. Dĺžka záručnej doby je uvedená v dodacom liste predávajúceho. Záruka začína platiť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo uznať reklamáciu až po preverení vadného tovaru servisným strediskom výrobcu.

Predávajúci prijme jedine reklamáciu tovaru zakúpeného priamo od predávajúceho. Fyzická osoba/konečný spotrebiteľ do 14 dní od doručenia tovaru. Zákazník s ročným obratom vyšším ako 2000 eur do 90 dní od doručenia tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v týchto prípadoch:

a) vady spôsobené neodborným manipulovaním s tovarom po jeho prevzatí kupujúvim, alebo ďalšími osobami, vrátane konečného spotrebiteľa,
b) vady, spôsobené neodbornou inštaláciou alebo zapojením,
c) v prípadoch, ak sú porušené ochranné pečate a nálepky, pokiaľ je nimi tovar opatrený,
d) vady spôsobené nevhodnými podmienkami pre používanie tovaru, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či mechanickými vplyvmi bežnému prostrediu,
e) vady spôsobené neodborným používaním, zaobchádzaním, obsluhou alebo neprevedením potrebnej údržby tovaru,
f) vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru,
g) vady spôsobené nadmernou záťažou, alebo používaním tovaru v rozpore s návodom na jeho použitie, alebo všeobecnými zásadami pre jeho používanie,h)Vady spôsobené          neoprávneným zásahom do zariadenia tovaru, či prevedením úprav tovaru neuvedených v návode na používanie tovaru,
h) vady spôsobené zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej norme,
i) vady vyskytujúce sa u software, ktorého legálny spôsob získania nie je kupujúci schopný doložiť,
j) vady spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu,
k) vady spôsobené tzv. Vyššou mocou špecifikovanou v ustanovení § 374 obch. Zákonníka,
l) vady uplatnené po uplynutí záručnej doby.


Tovar zaslaný na reklamáciu musí byť zaslaný v obale obvykle používaným k baleniu daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave).

Pred predložením tovaru na reklamáciu musí kupujúci zaistiť zálohovanie dát na médiach a zo zariadení predkladaných na reklamáciu (okrem firmware). Predávajúci za dáta a ich uchovanie na nosičoch a v zariadení predkladaných na reklamáciu nezodpovedá.

Kupujúci doručí predávajúcemu vadný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. K vadnému tovaru musí byť priložený VRATNÝ LIST/REKLAMAČNÝ LIST vadného tovaru, k stiahnutiu je na www.ek-industry.sk
Súčasná adresa reklamačného oddelenia je:

EK – INDUSTRY SK, s.r.o.
Keratsínske námestie 1
080 01 Prešov SK

V prípade, že nebude priložený vratný reklamačný list, bude tovar odoslaný adresátovi.

V prípade, že zákazník odmietne/nemôže zaslať tovar na reklamáciu, je možný servisný výjazd. Servisný výjazd technika a najazdené kilometre budu zákazníkovi naúčtované. Práca a oprava nebude účtovaná. Pred výjazdom je nutné zaslať objednávku s požiadavkou o platený servisný výjazd k reklamácii.
(Informácie poskytne logistické oddelenie).

Odstránenie závad tovaru v rámci záruky

V prípade, že kupujúci reklamuje závady na tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok výrobcu, prevedie predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia vadného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a to najmä v prípade opravy závady priamo u výrobcu, teda v Taliansku, Maďarsku atď..

V prípade, že oprava vadného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený k zrušeniu zmluvy. V tomto prípade predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis vo výške predajnej ceny uvedenej na pôvodnej faktúre.

Uznaním reklamácie tovaru typu programovateľný automat, operátorský panel, menič a ostatné výrobky s vnútornou pamäťou akéhokoľvek typu nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody vzniknutej stratou dát, ktorá súvisí s odstránením závady zariadenia.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený alebo po súhlase oboch strán opravený za úplatu.

Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

Prevzatie tovaru kupujúcim

Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri prevzatí, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s priloženým listom o priebehu SZ a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade zisteného rozdielu medzi listom SZ a prevzatým tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave

Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov a množstvo, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálne polepovacie pásky odosielateľa, evidentné poškodenie obalu zásielky, zaznamenanej čiastočnej strate a to všetko pred podpisom o prevzatí.

V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať Zápis o škode. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť prevedená v súlade s pokynmi zasielateľa.

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej predávaní, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 prac. dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode.